Sunergetic

Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking: 31 maart 2023

De zekerheid van Techniek Nederland

Sunergetic is lid van Techniek Nederland en werkt conform de ALIB 2024 (laatste versie 2024). 

Deze kunt u hier downloaden en inzien. 

De Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024) zijn de Algemene Voorwaarden van Techniek Nederland. Deze zijn bedoeld voor de overeenkomst tussen installateur en zakelijke opdrachtgever, zoals gemeente, woningbouwcorporatie, bouwkundig aannemer, fabriek of kantoor. 

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie heeft Sunergetic een aantal eigen Algemene bepalingen. Deze vindt u hieronder.

I. Algemene bepalingen

I.I In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Sunergetic.

Bescheiden: Alle door klant aan Sunergetic ter beschikking gestelde informatie, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van opdracht door Sunergetic vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

Sunergetic: Opdrachtnemer, dan wel bij wie de klant een overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de klant een aanbieding of offerte heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen. Tevens de partij welke zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij. 

Installateur: De organisatie en/of persoon die namens Sunergetic de PV-installatie monteert en installeert op het bedrijfspand van de klant en handelt in de uitoefening van Sunergetic, beroep of bedrijf. 

Klant: De opdrachtgever, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Sunergetic opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van PV-installatie. 

Meer- en minderwerk: Door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. Online monitoring: Het door Sunergetic geïnstalleerde monitoringsysteem om de opbrengst in kilowatturen (kWh) en van de zonnepanelen te monitoren. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Sunergetic en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Sunergetic ten behoeve van de klant. 

Partijen: Sunergetic en klant gezamenlijk. 

PV-installatie: Het door Sunergetic aan de klant verkochte zonnestroomsysteem (ook PV-systeem genoemd), bestaande uit alle onderdelen die samen de opwekking van elektriciteit vanuit zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen in ieder geval: de zonnepanelen, de omvormer(s), aanpassingen in de meterkast en al het overige montage- en installatiemateriaal. 

Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en het verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek zoals storing of lekkage. 

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de klant uit andere hoofden worden verricht. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte. 

Bedrijfspand: Het eigendom van de klant waarop de PV-installatie wordt gemonteerd.

II. Toepasselijkheid

II.I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, producten en diensten, alsmede op alle daaruit voor Sunergetic vloeiende werkzaamheden. 

II.II Afwijking van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

II.III De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door Sunergetic uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

II.IV Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

III. Totstandkoming overeenkomst

III.I De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de offerte door Sunergetic aan de klant is bevestigd. De aanvaarding gaat elektronisch per e-mail en kan op verzoek schriftelijk per post. De klant ontvangt elektronische de bevestiging van de overeenkomst van Sunergetic per e-mail. 

III.II De overeenkomst is definitief tot stand gekomen wanneer er aansluitend op de technische inspectie de definitieve offerte door de klant is bevestigd en door Sunergetic is aanvaard volgens de regels onder artikel IV. 

III.III De klant heeft het recht om na online acceptatie de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden, zoals in artikel 6:230 BW. (Koop op afstand) 

III.IV Sunergetic behoudt zich het recht voor om een offerte voor een zonnestroom systeem (PV-installatie) zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden. 

III.V Alle aanbiedingen en offertes van Sunergetic zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door de klant verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

III.VI Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij: 

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven; 

b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven; 

c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht en/of de algemene voorwaarden niet nakomt; 

d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard; 

e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend; 

III.VII In geval van beëindiging van de overeenkomst zal Sunergetic in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van het dossier aan een derde partij. Extra kosten voor de overdracht zullen in rekening van de klant worden gebracht. 

III.VIII Indien de klant het aanbod niet accepteert, dan is de klant uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan Sunergetic te vergoeden. De vergoeding is gelimiteerd tot hoogstens de aanbetaling voor de schouwing. 

III.IX Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de PV-installatie te installeren wat niet binnen het meer- of minderwerk valt. Dan wordt de overeenkomst nietig verklaart en een nieuwe offerte opgesteld.

III.X Sunergetic hanteert een Fair-Play principe. Sunergetic behoudt zich het recht voor om prijsstijgingen of –dalingen in reeds geaccepteerde offertes door te voeren. Sunergetic is hiertoe genoodzaakt doordat de periode tussen de offerte acceptatie- en de installatiedatum steeds verder oploopt (bijvoorbeeld 12-16 weken).

Sunergetic is derhalve gerechtigd geaccordeerde offertes tot 7 dagen voor de afgesproken installatiedatum te wijzigen. Dit gebeurt alleen door extreme stijging van de inkoopkosten door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door een COVID19-pandemie of de oorlog in Oekraïne. 

Sunergetic zal indien mogelijk de offerte opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

IV. Technische inspectie

IV.I Sunergetic zal voor het opstellen en aangaan van de overeenkomst een technische inspectie uitvoeren, waarbij een expert van Sunergetic bepaalt of er een rendabele PV-installatie mogelijk is zoals omschreven in artikel IV.IV. 

IV.II Aanmelding voor een technische inspectie gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch, waarbij een aanbetaling en de juiste gegevens worden aangeleverd door de klant. Indien de klant om welke reden niet in staat is elektronisch aan te melden, kan na goedkeuring van Sunergetic telefonisch of schriftelijk aangemeld worden. 

IV.II De kosten voor de technische inspectie zijn inbegrepen in de aanbetaling en worden aangegeven bij het aanmelden. Sunergetic vraagt geen extra kosten voor de schouw zonder goedkeuring van de klant. 

IV.III Binnen vijftien (15) werkdagen na het uitvoeren van de technische inspectie wordt door Sunergetic een offerte met advies bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch naar de klant verzonden. 

IV.IV Wanneer uit de technische inspectie blijkt dat een rendabele PV-installatie niet mogelijk is, wordt de aanbetaling teruggestort en vallen de kosten van de technische inspectie voor Sunergetic. Hieronder wordt verstaan dat: 

a. de PV-installatie niet op het bedrijfspand omdat er niet genoeg panelen op het dakvlak passen; 

b. het onveilig blijkt een PV-installatie te plaatsen op de bedrijfspand; 

c. er aanpassingen aan het bedrijfspand gemaakt moeten worden die buiten de meerwerklijst vallen; 

d. er geen kabelroute gelegd kan worden die redelijkerwijs uit het zicht kan worden geplaatst tussen de meterkast en de PV-installatie; 

IV.V Indien de klant de offerte met advies niet accepteert, terwijl uit de schouw blijkt dat er wel een rendabele PV-installatie geplaatst kan worden, wordt de aanbetaling niet teruggestort. Sunergetic verplicht geen extra kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte, schouw of advies. 

IV.VI Alle tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, ontwerpen en andere informatie die uit de opdracht, schouw en offerte vervaardigd zijn, blijven eigendom van Sunergetic tenzij de offerte wordt geaccepteerd. Deze informatie mag niet aan derden of andere partijen worden getoond evenmin zonder toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

V. Montage en oplevering

V.I Sunergetic verplicht haar installateurs het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en de PV-installatie te laten functioneren conform; a. de specificaties zoals is bepaald in de overeenkomst; b. (zowel als) de specificaties zoals de fabrikant van de zonnepanelen en omvormer heeft gespecificeerd; c. (zowel als) in het door de klant en installateur ondertekende opleverdocument is omschreven; d. (zowel als) de opbrengst in kilowatturen (kWh) zoals gemeten met de bruto productie meter na een periode van twaalf (12) aaneengesloten maanden, gecontroleerd via de monitoring op afstand na twaalf (12) aaneengesloten maanden niet meer dan 10% lager is dan de berekende kWh opbrengst zoals gespecificeerd in de maatwerkofferte. 

V.II Sunergetic bepaalt de wijze waarop en door welke installateur de opdracht uitgevoerd wordt. 

V.III Installaties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur met uitzondering van de officiële feestdagen in Nederland. Installaties buiten deze tijden hebben vooraf schriftelijk toestemming nodig van Sunergetic. 

V.IV Een verhoging van de prijs als gevolg van wijzing van de voorschriften mag Sunergetic aan de klant doorbereken, mits Sunergetic aantoont op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte heeft kunnen zijn. 

V.V De installateur van Sunergetic is verplicht de klant te wijzen op voor de uitvoering relevante: a. meer- of minderwerk bij de installatie; b. onjuistheden in de werkzaamheden, werkwijze en constructie; c. gebreken van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld; d. gebreken in de door de klant verstrekte gegevens; 

V.VI Sunergetic is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan Sunergetic kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 1.000.000 (een miljoen EUR) per gebeurtenis gelimiteerd tot tenminste de aanneemsom per verzekeringsjaar. 

V.VII De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten door een ruime en veilige werkruimte te creëren waar de werkzaamheden worden uitgevoerd waaronder meterkast, omvormerlocatie en dakvlak. 

V.VIII De klant verschaft de benodigde ruimte tot aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant. 

V.IX De klant is verplicht tijdens de montage van de PV-installatie een tekenbevoegd persoon aanwezig te hebben om het opleverdocument te kunnen onderteken. 

V.X De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

V.XI Bij vertraging van werkzaamheden door omstandigheden genoemd in lid V.IX of omstandigheden die voor risico van de klant komen, dient de klant de voortvloeiende schade te vergoeden indien deze tot de klant kunnen worden toegerekend. 

V.XII Indien de klant storingen of defecten binnen de termijn heeft gemeld aan Sunergetic zal binnen een redelijke termijn door Sunergetic de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd om de storing aan de PV-installatie te verhelpen. 

V.XIII Reparaties en vervanging van onderdelen aan de PV-installatie worden vergoed door Sunergetic behoudens het geval de oorzaak van het defect of storing handelingen van de klant of derden partijen betreft en het defect geconstateerd is binnen de garantieperiode van Sunergetic. 

V.XIV Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend in opdracht van Sunergetic worden verricht. Bij onderhoud, reparaties of aanpassingen die niet uit opdracht van Sunergetic aan de PV-installatie zijn uitgevoerd, vervalt de garantie van Sunergetic. 

V.XV Indien de klant op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is dan wel de installateur niet toelaat tot de PV installatie dan is Sunergetic gerechtigd de gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

V.XVI Wanneer de uitvoering van het werk gestaakt wordt door overmacht van een der partijen, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen of uit te stellen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten. 

V.XVII Indien Sunergetic haar verplichtingen met betrekking tot aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien Sunergetic veertien (14) dagen na ontvangst van een schriftelijke brief van de klant aan Sunergetic waarin blijkt dat Sunergetic in gebreke blijft. De klant is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren en voortzetten. Hierbij heeft de klant recht op schadevergoeding, waaronder eventuele in redelijkheid gemaakte kosten om het werk door een ander te doen uitvoeren. 

V.XVIII Indien bij de montage van de PV-installatie onjuiste informatie is verstrekt over het bedrijfspand, dak of elektrische installatie waardoor montage niet kan plaatsvinden, is Sunergetic gerechtigd de door Sunergetic gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. 

V.XIX De PV-installatie wordt niet fysiek in de bedrijfspanden geïntegreerd en kan zonder aanzienlijke beschadiging aan het bedrijfspand ook weer worden verwijderd. 

V.XX De werkzaamheden zijn volledig opgeleverd wanneer de installateur aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument dit heeft aanvaard. De werkzaamheden worden als volledig opgeleverd beschouwd wanneer: a. de zonnepanelen zoals in op het legplan in de vooraf geaccepteerde overeenkomst zijn gemonteerd; 

b. de omvormer is aangesloten op het net en in staat is wisselstroom te produceren; 

c. acht (8) dagen na de klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren; 

d. de klant de PV-installatie in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

VI. Monitoring

VI.I De klant erkent dat het niet werkend opleveren van de online monitoring op de dag van installatie niet valt onder een volledig werkende PV-installatie. 

VI.II Voor het aanmaken van de online monitoring draagt de klant de verantwoordelijkheid voor a) een werkende internetverbinding en b) voldoende Wi-Fi signaalsterkte op de plek van de omvormer (gemeten vanaf de router) of c) de Wi-Fi signaalsterkte van de router naar de omvormer-locatie ook dient als maatstaaf voor de Radio Frequentie (RF) verbinding van de omvormer naar de router. Indien een stabiele internet verbinding zoals hiervoor beschreven niet aanwezig is, is het niet mogelijk om de online monitoring aan te maken. 

VI.III De kosten voor de standaardinstallatie van de online monitoring via RF en WiFi zijn opgenomen in de offerteprijs. 

VI.IV Indien het niet mogelijk is om online monitoring aan te maken op de dag van installatie, kan op verzoek van de klant een nieuwe afspraak worden gemaakt om de monitoring alsnog werkend te krijgen. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht aan de klant.

VII. Betaling

VII.I De verschuldigde bedragen zullen door de klant worden overgemaakt aan Sunergetic door middel van een overschrijving via de bank. 

VII.II Sunergetic behoudt het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de verkoopprijs van de PV-installatie geheel is voldaan. 

VII.III Indien de factuur niet binnen zeven (7) dagen na installatie is betaald, is de klant van rechtswege in verzuim van betaling.

VIII. Garantie

VIII.I Op de montage van PV-installaties ( de som der delen) is de garantie van de branche vereniging van installeerden bedrijven in Nederland; Techniek Nederland van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Techniek Nederland worden de voorwaarden van Techniek Nederland gehanteerd. Indien meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 

VIII.II De garantieperiode start op de dag van aflevering en/of oplevering. Sunergetic zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. 

VIII.III De garantie vervalt indien inspecties door Sunergetic uitwijzen dat de PV-installatie niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik of verwaarloosde opslag. 

VIII.IV Sunergetic neemt ten aanzien van de materialen gebruikt bij de installatie de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het desbetreffende product. Sunergetic zal conform de eisen van de fabrikant installeren om zeker te stellen dat deze garantie van toepassing is. In de offerte worden de fabrieksgaranties garanties op materialen nader toegelicht. 

IX. Aansprakelijkheid

IX.I Voor elke door Sunergetic aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. Sunergetic kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door acties en/of besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten. 

IX.II Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een (1) der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop Sunergetic op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken zoals in artikel V.VI benoemd. 

IX.III Sunergetic is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen onder de overeenkomst, waaronder in het bijzonder het niet verstrekken van juiste en/of onvolledige informatie.

X. Geschillen

X.I Op alle rechtsverhoudingen tussen klant en Sunergetic waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

X.II Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant telefonisch, schriftelijk en/of elektronisch contact op met Sunergetic. Gelieve het e-mailadres op de ontvangen offerte te gebruiken. Sunergetic zal uiterlijk binnen tien (10) werkdagen reageren op een klacht en binnen twintig (20) werkdagen de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. De Klant heeft conform de algemene voorwaarde van de branchevereniging “Techniek Nederland “ ook het recht geschillen te melden bij de geschillencommissie van de branchevereniging Techniek Nederland.

Offerte aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Vraag dan nu vrijblijvend een gratis offerte aan.

Gratis offerte aanvragen
Sunergetic B.V.

Marterkoog 5

1822 BK Alkmaar

Telefoon: 085 222 00 26 

E-mail: zakelijk@sunergetic.nl

Copyright 2023 © Sunergetic.nl. Alle rechten voorbehouden.